BO SOCIAL ELÈCTRIC

22/04/2020

El bo social és un mecanisme per protegir els consumidors més vulnerables aplicant-los reduccions en la factura elèctrica. En funció de la situació econòmica de cada consumidor, el descompte pot ser del 25% o del 40%. El bo social s’ha de sol·licitar a la companyia comercialitzadora de referència.

Amb caràcter excepcional, i durant 6 mesos a comptar de l'1 d'abril, podran sol·licitar el bo social:

  • Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat en una data posterior a l'14 de març, quan va entrar en vigor el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Els treballadors autònoms que hagin vist reduïda la seva facturació del mes anterior a què se sol·licita el bo social en, al menys un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior.

Model de sol·licitud del bo social per a autònoms:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf

Més informació sobre aquestes ajudes:

https://www.bonosocial.gob.es/#inicio

https://www.companias-de-luz.com/el-bono-social/


 

Bono Social

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Càlig, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaça Nova, 1, Ajuntament de Càlig, 12589, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).